NieuwAtlantis

Privacyverklaring

NieuwAtlantis, gevestigd aan de John F. Kennedylaan 73 in Valkenswaard, is een handelsnaam van Atlantis Zwembaden B.V. en verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
NieuwAtlantis
John F. Kennedylaan 73
5555 XC Valkenswaard
Tel. +31 40 204 94 93
E-mail: info@nieuwatlantis.nl
www.NieuwAtlantis.nl

1. Persoonsgegevens die wij verwerken
NieuwAtlantis verwerkt uw persoonsgegevens vanaf het moment dat u gebruik maakt van onze website, gegevens achterlaat op onze website of op andere wijze aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voornaam
– Achternaam
– Geslacht
– Telefoonnummer vast
– Telefoonnummer mobiel
– Privéadres
– E-mailadres
– IP-adres

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt in het kader van de door u gevraagde informatievoorziening, uitvoering van de door u gevraagde dienst(en) of levering van producten (zie verder artikel 3).

Van websitebezoekers verzamelen wij de volgende gegevens:
– gegevens over uw activiteiten op onze website
– internetbrowser en apparaat type (zie verder artikel 7)

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers of personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nieuwatlantis.nl dan verwijderen wij deze informatie.

2. Geheimhouding
Alle aan NieuwAtlantis verstrekte persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. NieuwAtlantis, de medewerkers van NieuwAtlantis en zij die in opdracht van NieuwAtlantis toegang hebben tot persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

3.1 Doelen
NieuwAtlantis verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– het verzenden van door u opgevraagde informatie
– om goederen en diensten bij u af te leveren
– het afhandelen van betalingen
– u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder indien daar toestemming voor is verleend (zie tevens 3.2)
– u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

NieuwAtlantis verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

3.2 Marketingactiviteiten
– Klanten ontvangen onze nieuwsbrief met daarin marketingacties maar ook om de klant te voorzien van belangrijke informatie over producten en werkzaamheden. Voor het opnemen van klantgegevens (naam en e-mailadres) in onze nieuwsbriefapplicatie, wordt vooraf toestemming gevraagd. De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid zich af te melden voor deze mailings door een link in elke nieuwsbrief.

4. Bewaren van persoonsgegevens
NieuwAtlantis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, opgeslagen of gebruikt dan wel wat wettelijk is bepaald.

NieuwAtlantis neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van NieuwAtlantis) tussen zit.

5. Delen van persoonsgegevens
NieuwAtlantis verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. NieuwAtlantis blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
NieuwAtlantis gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Met behulp van Google Analytics verzamelen wij bezoekersstatistieken, waarmee we het gebruik van onze website kunnen optimaliseren. De cookies die voor deze statistieken worden gebruikt bevatten geen persoonsgegevens.
Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verzamelde informatie te delen voor en aan andere Google diensten. Google kan de informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hier wettelijk toe wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.

Wilt u geen cookies? Dan kunt u zich afmelden door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Dit kan echter het functioneren van onze website negatief beïnvloeden. Eenmaal geplaatste cookies op uw PC, tablet of mobiel kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NieuwAtlantis en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@NieuwAtlantis. Bij een dergelijk verzoek kan het zijn dat wij enige vorm van identificatie vragen zodat wij er zeker van kunnen zijn dat wij de wijzigingen bij de juiste persoon doorvoeren. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Er zijn geen kosten verbonden aan wijzigingen.

8. Beveiligen van persoonsgegevens
NieuwAtlantis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

9. Inhoud website en websites van derden
De informatie op onze website is met zoveel mogelijk zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten verbonden worden aan hetgeen op de site staat. NieuwAtlantis kan niet garanderen dat de website te allen tijde foutloos en ononderbroken functioneert. NieuwAtlantis wijst elke aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Verwijzingen naar externe bronnen dienen alleen ter informatie voor de gebruiker. NieuwAtlantis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van die externe bronnen dan wel het functioneren van die externe sites/bronnen. Tevens kan NieuwAtlantis niet aansprakelijk worden gesteld voor de wijze waarop die sites met uw persoonsgegevens omgaan, zoals bijvoorbeeld social media.

NieuwAtlantis maakt voor haar website en presentaties gebruik van beeldmateriaal waarop o.a. producten van klanten (referentieprojecten) te zien zijn. Voor het gebruik van dit beeldmateriaal wordt altijd vooraf toestemming gevraagd aan de betreffende klant. Indien u van mening bent dat er beeldmateriaal zonder toestemming wordt gebruikt, dan kunt u hierover telefonisch of per e-mail contact opnemen met NieuwAtlantis.

Het is niet toegestaan om informatie, beelden en of andere elementen van deze site te kopiëren of te downloaden met als doel te verspreiden of vermenigvuldigen om daar eigen gewin mee te behalen.
NieuwAtlantis behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

10. Klachten
NieuwAtlantis wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

11. Aanpassen privacybeleid
NieuwAtlantis behoudt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. Wijzigingen zullen altijd op deze website worden gepubliceerd. Voor vragen over het privacybeleid van NieuwAtlantis kunt u altijd contact opnemen. Ook wordt geadviseerd zelf de privacyverklaring regelmatig te bekijken en door te lezen om te kunnen bepalen of u zich nog kunt vinden in hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. De meest recente versie van de verklaring prevaleert boven eerdere versies.

Valkenswaard, 25 mei 2018